Projekti QAINT ka publikuar tre raporte të monitorimit

23/11/2020

Projekti QAINT ka publikuar tre raporte të monitorimit

Gjatë muajit nëntor 2020, Projekti QAINT ka publikuar tre raporte mbi aktivitetet monitoruese të partnerit të tij të konsorciumit, ORCA, në vitin e dytë të zbatimit të tij:

  1. Transparenca dhe llogaridhënia në universitetet publike të Kosovës – Menaxhimi i financave

Fondet publike përfaqësojnë burimin kryesor financiar të universiteteve publike dhe është e nevojshme që këto institucione të jenë transparente dhe llogaridhënëse për mënyrat se si i menaxhojnë këto fonde. Prandaj, ORCA e ka vazhduar aktivitetin e saj  kërkimor-hulumtues dhe ka bërë analiza  të shpenzimeve në universitetet publike, me theks të veçantë në ato që kanë të bëjnë me stafin në pozitat drejtuese.

  1. Transparenca dhe llogaridhënia në universitetet publike të Kosovës – (Mos)informimi i publikut

Transparenca formale është hapi i parë drejt arritjes së transparencës së plotë dhe llogaridhënies së institucioneve publike, të cilat financohen tërësisht nga buxheti i shtetit. Si pjesë e këtij studimi, ORCA i ka monitoruar 7 universitete publike për dokumentet dhe informatat që ata i bëjnë publike përmes faqeve të tyre të internetit (gjithsej 27 dokumente dhe informata që janë përcaktuar si standardi minimal për të siguruar transparencën e funksionimit të këtyre institucioneve).

  1. NARIC Kosova Raporti i Monitorimit

Problemet që kanë penguar procesin e njohjes së diplomave të marra jashtë vendit ka qenë temë e debatit të vazhdueshëm dhe arsyeja që ORCA e ka vazhduar monitorimin e Qendrës Kombëtare për Njohje Akademike dhe Informim (NARIC) Kosova, posaçërisht të takimeve të Këshillit Shtetëror të Njohjes (SCR) brenda kësaj qendre. Ky raport është rezultat i monitorimit të kryer në SCR midis janarit 2020 dhe tetorit 2020.

Për më shumë informata rreth publikimeve, ju lutem vizitoni https://qaint.org/publikimet/