Drilon Krasniqi

Menaxher i Projektit

Qendra për Arsim e Kosovës – KEC | kec-ks.org

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”, Rr. “Isa Kastrati”, p.n.; 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 38 244 257, lok. 147 | +383 44 256 126

dkrasniqi@kec-ks.org

HANA HASMIJA

Zyrtare e Projektit

Qendra për Arsim e Kosovës – KEC | kec-ks.org

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”, Rr. “Isa Kastrati”, p.n.; 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 38 244 257, lok. 147 | +383 49 331 810

hhasimja@kec-ks.org

ADEA KONDIROLLI

Koordinator i Projektit

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA | orca-ks.org

Henrik Baric Nr. 6; 10000 Prishtinë; Kosovë

Tel:+383 49 665 373

adea.orca@gmail.com 

Martin Felix Gajdusek

Koordinator i Projektit

Qendra për Inovacion Shoqëror – ZSI | zsi.at

Linke Wienzeile 246; A-1150 Wien; Österreich

Tel: +43 14 950 4420

gajdusek@zsi.at