Thirrje për aplikim për grante për organizatat studentore dhe grupet joformale

GRANTET PËR PROMOVIMIN E AKTIVIZIMIT STUDENTOR

Titulli i thirrjes

Thirrje për aplikim për grante për organizatat studentore dhe grupet joformale

Data e publikimit:

13.08.2019

Afati i fundit për aplikim:

13.092019

Thirrje për aplikim:

Formulari i aplikimit: